شعار سال رهبر
دفاتر مستقل
صادق نعمتي زاده
صادق نعمتي زاده
سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
صادق نعمتي زاده
سرپرست قائم‌مقام مدیرعامل در مدیریت توزیع برق شهرستان یزد
تلفن : 035-36286763
پست الکترونیک : shahrestan[at]yed.co.ir
علی محمد زارع
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
علی محمد زارع
قائم مقام مدیرعامل در مديریت امور نواحي
تلفن : 035-36247597
پست الکترونیک : Navahi[at]yed.co.ir
سيدحجت اله رضوي نسب
سيدحجت اله رضوي نسب
مدير دفتر هيأت مديره و مديرعامل
سيدحجت اله رضوي نسب
مدير دفتر هيأت مديره و مديرعامل
تلفن : 035-31672401
پست الکترونیک :
عليرضا باقري بنستاني
عليرضا باقري بنستاني
مدير دفتر روابط عمومي
عليرضا باقري بنستاني
مدير دفتر روابط عمومي
تلفن : 035-36263006
پست الکترونیک : info[at]yed.co.ir
محمد رضا تجدد
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
محمد رضا تجدد
مدير دفتر حراست و امور محرمانه
تلفن : 035-36243477
پست الکترونیک : herasat[at]yed.co.ir
سعيد حسني کوشکنو
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
سعيد حسني کوشکنو
مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شکايات
تلفن : 035-36285833
پست الکترونیک : hoghoghi[at]yed.co.ir
مشاوران
محمدحسين زحمتکش سردوراه
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
محمدحسين زحمتکش سردوراه
مشاور مدیر عامل
تلفن :
پست الکترونیک :
آرش نواب
آرش نواب
مشاور
آرش نواب
مشاور
تلفن :
پست الکترونیک :
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
کاظم کرمي
کاظم کرمي
سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی
کاظم کرمي
سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی
تلفن : 035-36285528
پست الکترونیک : barnamerizi[at]yed.co.ir
محمدمهدي جوکار
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
محمدمهدي جوکار
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
تلفن : 035-36290570
پست الکترونیک : Barnamerizi[at]yed.co.ir
محمدمهدي ميرجليلي
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
محمدمهدي ميرجليلي
مدير دفتر تحقيقات
تلفن : 035-36233007
پست الکترونیک : Research[at]yed.co.ir
جمال متوسليان
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
جمال متوسليان
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
تلفن : 035-38243279
پست الکترونیک : Fava[at]yed.co.ir
سعيد ماندگاري بامکان
سعيد ماندگاري بامکان
مدير دفتر کنترل برنامه و پروژه
سعيد ماندگاري بامکان
مدير دفتر کنترل برنامه و پروژه
تلفن : 035-36285527
پست الکترونیک : projah[at]yed.co.ir
محمد  شيباني
محمد شيباني
مدير دفتر مهندسي و نظارت
محمد شيباني
مدير دفتر مهندسي و نظارت
تلفن : 035-36245662
پست الکترونیک : Mohandesi[at]yed.co.ir
معاونت مالی و پشتیبانی
حسين برزگري
حسين برزگري
مدير امور مالي
حسين برزگري
مدير امور مالي
تلفن : 035-36248221
پست الکترونیک : Mali[at]yed.co.ir
حميدرضا جهاني نسب
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
حميدرضا جهاني نسب
مدير امور تدارکات
تلفن : 035-36248989
پست الکترونیک : Bazargani[at]yed.co.ir
هوشنگ اميرپور
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
هوشنگ اميرپور
مدير امور نظارت بر خدمات عمومي
تلفن : 035-36284743
پست الکترونیک : khadamat[at]yed.co.ir
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
محمد  فراتي
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
محمد فراتي
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ
تلفن : 035-36245908
پست الکترونیک : exploit[at]yed.co.ir
ناصر درجو
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
ناصر درجو
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
تلفن : 035-36117262
پست الکترونیک : Dispaching[at]yed.co.ir
محمدحسين ديرند
محمدحسين ديرند
مدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات
محمدحسين ديرند
مدير دفتر ايمني و کنترل ضايعات
تلفن : 035-36239300
پست الکترونیک : imeni[at]yed.co.ir
محمد  ميرشمس
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
محمد ميرشمس
مدير دفتر بازار برق
تلفن : 035-36117258
پست الکترونیک : bazarb[at]yed.co.ir
ابوالفضل ماندگاري بامکان
ابوالفضل ماندگاري بامکان
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
ابوالفضل ماندگاري بامکان
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
تلفن : 035-36286792
پست الکترونیک : Bahrebardari[at]yed.co.ir
معاونت منابع انسانی
حامد الوان ساز يزدي
حامد الوان ساز يزدي
معاون منابع انساني
حامد الوان ساز يزدي
معاون منابع انساني
تلفن : 035-32633013
پست الکترونیک : ensani[at]yed.co.ir
فريده بهداد
فريده بهداد
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
فريده بهداد
مدير دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
تلفن : 035-36293113
پست الکترونیک : Amozesh[at]yed.co.ir
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
سيدمصطفي رسولي نصرآبادي
مدير دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
تلفن :
پست الکترونیک :
معاونت فروش و خدمات مشترکین
محمدجواد جليلي
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
محمدجواد جليلي
معاون فروش و خدمات مشترکين
تلفن : 035-36293111
پست الکترونیک : frosh[at]yed.co.ir
محمدحسين بلور
محمدحسين بلور
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
محمدحسين بلور
مدير دفتر نظارت بر خدمات مشترکين
تلفن : 035-36285832
پست الکترونیک : moshtarakin1[at]yed.co.ir
حسين ايرانپور
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
حسين ايرانپور
مدير دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گيري
تلفن : 035-31672312
پست الکترونیک : metering[at]yed.co.ir
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
محمدعلي غلامحسيني عزآباد
مدير دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
تلفن : 035-36243030
پست الکترونیک : Billing[at]yed.co.ir
مدیران توزیع برق شهرستان یزد
حميدرضا عدل ثاني
حميدرضا عدل ثاني
مدير امور برق دو يزد
حميدرضا عدل ثاني
مدير امور برق دو يزد
تلفن : 035-36232066
پست الکترونیک : omoor2[at]yed.co.ir
منصور سراستاد
منصور سراستاد
مدير امور برق يک يزد
منصور سراستاد
مدير امور برق يک يزد
تلفن : 035-36270733
پست الکترونیک : omoor1[at]yed.co.ir
سيدناصر ميرفخرالديني
سيدناصر ميرفخرالديني
مديرامور برق سه يزد
سيدناصر ميرفخرالديني
مديرامور برق سه يزد
تلفن : 035-38261470
پست الکترونیک : omoor3[at]yed.co.ir
مدیران امور نواحی
ابوالفضل اکرمي
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
ابوالفضل اکرمي
مدير توزيع برق شهرستان ابرکوه
تلفن : 035-32827114
پست الکترونیک : Abarkooh[at]yed.co.ir
سيدمهدي حسيني پور
سيدمهدي حسيني پور
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
سيدمهدي حسيني پور
مدير توزيع برق شهرستان اردکان
تلفن : 035-32224888
پست الکترونیک : Ardakan[at]yed.co.ir
محمدرضا عسکري فر
محمدرضا عسکري فر
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
محمدرضا عسکري فر
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
تلفن : 035-32724112
پست الکترونیک : sedoogh[at]yed.co.ir
عليرضا سبزي شهربابک
عليرضا سبزي شهربابک
مدير توزيع برق شهرستان بافق
عليرضا سبزي شهربابک
مدير توزيع برق شهرستان بافق
تلفن : 035-32422558
پست الکترونیک : Bafgh[at]yed.co.ir
يحيي جعفري خواه
يحيي جعفري خواه
مدير توزيع برق شهرستان بهاباد
يحيي جعفري خواه
مدير توزيع برق شهرستان بهاباد
تلفن : 035-32472557
پست الکترونیک : bahabad[at]yed.co.ir
مجتبي زارع بيدکي
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
مجتبي زارع بيدکي
مدير توزيع برق شهرستان تفت
تلفن : 035-32623480
پست الکترونیک :
محسن مشهدي بافان
محسن مشهدي بافان
مدير توزيع برق شهرستان خاتم
محسن مشهدي بافان
مدير توزيع برق شهرستان خاتم
تلفن : 035-32570666
پست الکترونیک : khatam[at]yed.co.ir
عليرضا ياسيني
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
عليرضا ياسيني
مدير توزيع برق شهرستان مهريز
تلفن : 035-32531212
پست الکترونیک : mehriz@yed.co.ir
عليرضا ابراهيمي بشکاني
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
عليرضا ابراهيمي بشکاني
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
تلفن : 035-32357600
پست الکترونیک : meybod[at]yed.co.ir
تنظیمات قالب